ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜ.


Ενότητα 1

Κεφ. 1: Υπενθύμιση – Α' μέρος

Κεφ. 2: Υπενθύμιση – Β' μέρος

Κεφ. 3: Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

Κεφ. 4: Οι φυσικοί αριθμοί

Κεφ. 5: Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 6: Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 7: Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς

1ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Ενότητα 2

Κεφ. 8: Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 9: Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 10: Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Κεφ. 11: Κριτήρια διαιρετότητας

Κεφ. 12: Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

2ο επαναληπτικό κεφάλαιο 

Ενότητα 3

Κεφ. 13: Οι κλασματικοί αριθμοί

Κεφ. 14: Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

Κεφ. 15: Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

Κεφ. 16: Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων

Κεφ. 17: Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Κεφ. 18: Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 19: Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα-Αντίστροφοι αριθμοί

Κεφ. 20: Διαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 21: Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

3ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Ενότητα 4

Κεφ. 22: Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων

Κεφ. 23: Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή

Κεφ. 24: Πιθανότητες

4ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Ενότητα 5

Κεφ. 25: Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

Κεφ. 26: Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς

Κεφ. 27: Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 28: Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 29: Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 30: Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 31: Η έννοια του ποσοστού

Κεφ. 32: Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών

5ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Ενότητα 6

Κεφ. 33: Οι αρνητικοί αριθμοί

Κεφ. 34: Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα

Κεφ. 35: Ισότητες και ανισότητες

6ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Ενότητα 7

Κεφ. 36: Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες

Κεφ. 37: Προσανατολισμός στον χώρο

Κεφ. 38: Είδη γωνιών

Κεφ. 39: Μέτρηση γωνιών

Κεφ. 40: Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Κεφ. 41: Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

Κεφ. 42: Καθετότητα – Ύψη τριγώνου

Κεφ. 43: Συμμετρία

Κεφ. 44: Κύκλος -Μήκος κύκλου

7ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Ενότητα 8

Κεφ. 45: Μονάδες μέτρησης του μήκους

Κεφ. 46: Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος

Κεφ. 47: Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας

Κεφ. 48: Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου

Κεφ. 49: Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος

Κεφ. 50: Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας

Κεφ. 51: Μονάδες μέτρησης της μάζας

Κεφ. 52: Μονάδες μέτρησης του χρόνου

8ο επαναληπτικό κεφάλαιο


Σχόλια