Το Ντόμινο της Ομοιοκαταληξίας


 ΤΟ ΝΤΟΜΙΝΟ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑΣ!!!


Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται ότι οι προτάσεις αποτελούνται από λέξεις, οι λέξεις από συλλαβές και οι συλλαβές από φωνήματα (Σκαλούμπακας, Πρωτόπαπας & Νικολόπουλος, 2003, Schuele & Boudreau, 2008, Πόπορδας, 2000).

Η φωνολογική ενημερότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κατακτητή της ανάγνωσης και της γραφής. Είναι ένας προγνωστικός δείκτης μέσω του οποίου προβλέπεται είτε η ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών είτε η ανεπτυγμένη ικανότητα στην ανάγνωση και τη γραφή.

Η κατάκτηση της φωνολογικής ενημερότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι η εξάσκηση στην ομοιοκαταληξία. Γι’ αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε αυτό το παιχνίδι: ΤΟ ΝΤΟΜΙΝΟ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑΣ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Μοιράζουμε τις κάρτες δίκαια σε όλους μας τους μαθητές και ζητάμε από τον κάθε μαθητή (όταν έρθει η σειρά του σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού) να εντοπίσει ανάμεσα στις κάρτες του τη λέξη που ομοιοκαταληκτεί με την τελευταία λέξη. Αν ο μαθητής δεν έχει ή δεν μπορεί να εντοπίσει τη ζητούμενη λέξη, χάνει τη σειρά του και συνεχίζει ο επόμενος. Κερδίζει όποιος μείνει πρώτος χωρίς κάρτες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξάσκηση για μαθητές που μπορούν να διαβάσουν τις λέξεις, αλλά και για μικρότερους μαθητές. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση τους δίνουμε εμείς μια λέξη και επιλέγουμε άλλες 3 λέξεις (δύο τυχαίες και μια σωστή) για να βρουν ποια από αυτές ομοιοκαταληκτεί με τη δοθείσα λέξη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ: ΦΤΑΚΛΑ ΦΕΓΓΑΡΟΥΛΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ


Σχόλια